Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.    Fizznessworld B.V.: Fizznessworld B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 89052382.

2.    Klant: degene met wie Fizznessworld B.V. een overeenkomst is aangegaan.

3.    Partijen: Fizznessworld B.V. en Klant samen.

4.    Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fizznessworld B.V..

2.    Fizznessworld B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.    Fizznessworld B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.


 Artikel 3 - Prijzen

1.    Fizznessworld B.V. hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.    Fizznessworld B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3.    Fizznessworld B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening door Fizznessworld B.V. een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.    Fizznessworld B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

5.    Fizznessworld B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

6.    De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7.    Fizznessworld B.V. mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

8.    Fizznessworld B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9.    Een consument mag de overeenkomst met Fizznessworld B.V. ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 


Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

1.    Fizznessworld B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2.    De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3.    De betalingstermijnen die Fizznessworld B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fizznessworld B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4.    Fizznessworld B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 5 - Gevolgen te late betaling 

1.    Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Fizznessworld B.V. de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.    Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Fizznessworld B.V..

3.    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.    Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Fizznessworld B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

5.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Fizznessworld B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.    Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fizznessworld B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.


Artikel 6 - Recht van reclame 

1.    Wanneer de Klant in verzuim is, mag Fizznessworld B.V. het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

2.    Fizznessworld B.V. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

3.    Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Fizznessworld B.V., tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4.    De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 


Artikel 7 - Herroepingsrecht 

1.    Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer: 

    het product niet is gebruikt

    het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

    het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

    het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding

    de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd's of cd's

    het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

    het product geen los tijdschrift of losse krant is

    het geen spoedreparatie betreft

    het geen weddenschappen of loterijen betreft

    de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

    het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

Verder zijn uitgezonderd: 

    sociale dienstverlening en gezondheidszorg

    gokactiviteiten

    financiële diensten

    pakketreizen

    passagiersvervoersdiensten

    onroerende zaken 

    overeenkomsten waarbij een notaris nodig is

    overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50

2.    De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:

o    op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o    zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

o    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.    De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan Info@Fizznessworld@hotmail.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Fizznessworld B.V., www.fizznessworld.nl, kan worden gedownload.

4.    De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar Fizznessworld B.V.. 

5.    Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht. 

1.    Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

    het product is gebruikt

    het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

    het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

    het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding

    de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s

    het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

    het product een los tijdschrift of losse krant is

    het een spoedreparatie betreft

    het weddenschappen of loterijen betreft

    de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

    het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2.    De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

o    op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o    zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

o    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.    De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar Info@Fizznessworld@hotmail.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Fizznessworld B.V., www.fizznessworld.nl.

4.    De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Fizznessworld B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten 

1.    Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Fizznessworld B.V. heeft geretourneerd, dan zal Fizznessworld B.V. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2.    De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fizznessworld B.V. voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten

1.    Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan Fizznessworld B.V. teruggestuurd, dan zal Fizznessworld B.V. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2.    De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fizznessworld B.V. voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten 

1.    Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 


Artikel 11 - Opschortingsrecht

1.    Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 12 - Retentierecht 

1.    Fizznessworld B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Fizznessworld B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.    Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Fizznessworld B.V..

3.    Fizznessworld B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.


Artikel 13 - Verrekening

1.    Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Fizznessworld B.V. te verrekenen met een vordering op Fizznessworld B.V..


Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud 

1.    Fizznessworld B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Fizznessworld B.V. met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

2.    Tot die tijd in lid 1 kan Fizznessworld B.V. gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.    Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.

4.    Wanneer Fizznessworld B.V. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Fizznessworld B.V. van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.


Artikel 15 - Levering

1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.    Levering vindt plaats bij Fizznessworld B.V., tenzij anders wordt afgesproken.

3.    Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

4.    Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Fizznessworld B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

5.    Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Fizznessworld B.V. kan tegenwerpen.


Artikel 16 - Levertijd 

1.    De levertijden van Fizznessworld B.V. zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

2.    De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Fizznessworld B.V..

3.    De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Fizznessworld B.V. later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Fizznessworld B.V. niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Fizznessworld B.V. iets anders hebben afgesproken. 


Artikel 17 - Feitelijke levering

1.    De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Artikel 18 - Transportkosten 

1.    De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Fizznessworld B.V. schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 


Artikel 19 - Verpakking en verzending

1.    Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fizznessworld B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2.    Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Fizznessworld B.V.. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fizznessworld B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 20 - Verzekering

1.    De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

o    geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o    zaken van Fizznessworld B.V. die bij de Klant aanwezig zijn

o    zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.    De Klant geeft op eerste verzoek van Fizznessworld B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 21 - Bewaring 

1.    Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

2.    Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.


Artikel 22 - Garantie

1.    Wanneer de Klant en Fizznessworld B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fizznessworld B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2.    De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

3.    De garantie geldt niet:

- in het geval van normale slijtage

- voor schade ontstaan door ongevallen

- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product

- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant

- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4.    Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Fizznessworld B.V. levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 


Artikel 23 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.    Fizznessworld B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2.    Fizznessworld B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.    De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

4.    De Klant moet ervoor zorgen dat Fizznessworld B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.    Zorgt de Klant er niet voor dat Fizznessworld B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.


Artikel 24 - Informatieverstrekking door de Klant 

1.    De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Fizznessworld B.V..

2.    De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.    Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Fizznessworld B.V. de betreffende bescheiden.

4.    Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fizznessworld B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 25 - Duur overeenkomst dienst 

1.    De overeenkomst tussen Fizznessworld B.V. en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

2.    Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.


Artikel 26 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

1.    De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

2.    Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 27 - Intellectueel eigendom 

1.    Fizznessworld B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.

2.    De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fizznessworld B.V. aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.


Artikel 28 - Geheimhouding 

1.    De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Fizznessworld B.V. ontvangt geheim.

2.    Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Fizznessworld B.V. waarvan de Klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Fizznessworld B.V. schade kan berokkenen.

3.    De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

4.    De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o    die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

o    die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5.    De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 29 - Boetebeding

1.    Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Fizznessworld B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2.    Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

3.    Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

4.    Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5.    De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.

6.    Fizznessworld B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 30 - Vrijwaring

1.    De Klant vrijwaart Fizznessworld B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Fizznessworld B.V. geleverde producten en/of diensten.


Artikel 31 - Klachten

1.    De Klant moet een door Fizznessworld B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.    Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Fizznessworld B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

3.    Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Fizznessworld B.V. hiervan op de hoogte stellen.

4.    De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Fizznessworld B.V. hierop gepast kan reageren.

5.    De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Fizznessworld B.V..

6.    Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Fizznessworld B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.


Artikel 32 - Ingebrekestelling

1.    De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Fizznessworld B.V..

2.    De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Fizznessworld B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 33 - Aansprakelijkheid Klant

1.    Wanneer Fizznessworld B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 


Artikel 34 - Aansprakelijkheid Fizznessworld B.V.

1.    Fizznessworld B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.    Wanneer Fizznessworld B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.    Fizznessworld B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4.    Wanneer Fizznessworld B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.    Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 


Artikel 35 - Vervaltermijn

1.    Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Fizznessworld B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 36 - Ontbinding

1.    De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Fizznessworld B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2.    Is de nakoming van de verplichtingen door Fizznessworld B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fizznessworld B.V. in verzuim is.

3.    Fizznessworld B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Fizznessworld B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 37 - Overmacht

1.    In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Fizznessworld B.V. door de Klant niet aan Fizznessworld B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

2.    Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

- computer¬virussen

- stakingen

- overheidsmaatregelen

- vervoersproblemen

- slechte weersomstandigheden

- werkonderbrekingen

3.    Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fizznessworld B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fizznessworld B.V. kan nakomen.

4.    Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Fizznessworld B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5.    Fizznessworld B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Fizznessworld B.V. hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 38 - Wijziging overeenkomst 

1.    Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Fizznessworld B.V. de overeenkomst aanpassen.


Artikel 39 - Wijziging algemene voorwaarden

1.    Fizznessworld B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2.    Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Fizznessworld B.V. altijd doorvoeren.

3.    Ingrijpende wijzigingen zal Fizznessworld B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4.    Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 40 - Overgang van rechten

1.    De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Fizznessworld B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Fizznessworld B.V..

2.    Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 41 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.    Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2.    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fizznessworld B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 42 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Fizznessworld B.V. is Nederlands recht van toepassing.

2.    De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Fizznessworld B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Fizznessworld B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 22 januari 2024.

Fizzness World
Fitzmar Sharbaai
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam


Telefoon: +31 6 29 602 068
Email: info@fizznessworld.nl